Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Allmänna villkor

Här kan du läsa Studybuddys allmänna villkor för de tjänster som erbjuds.

1. Allmänt

Studybuddy AB, org. nr. 556761-4606, Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm, tel: 08-409 145 00, e-post: info@studybuddy.se, nedan kallat ”Företaget”, säljer tjänster inom läxhjälp och privatundervisning (”Tjänsten/Tjänsterna”) till privatpersoner och företag i Sverige (”Kunden/Kunder”). Företagets målsättning är att matcha varje Kunds behov med en engagerad och duktig privatlärare (nedan kallad ”Studybuddy”).

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller när en Kund ingår avtal med Företaget avseende någon av de Tjänster som tillhandahålls av Företaget. Denna version av Villkoren är giltig från och med den 01/06-2019. Företaget kan modifiera dessa Villkor från tid till annan, exempelvis för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Inför sådan villkorsändring kommer ett meddelande med information om detta att skickas ut till Kunden per e-post. De nya Villkoren kommer inte att börja tillämpas av Företaget förrän tidigast två månader efter det att Kunden har meddelats om villkorsändringarna enligt ovan. Om Företagets ändring av dessa Villkor eller av priset för Tjänsterna enligt punkt 5 nedan inte är acceptabelt för Kunden har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande med verkan från det att den aktuella ändrade versionen av Villkoren trädde i kraft. Kund kan alltid ta del av den senaste versionen av dessa Villkor genom att kontakta Företaget via e-post eller telefon, kontaktuppgifter ovan.

2. Anmälan & Avtalsingåede

Avtalet mellan Kunden och Företaget ingås genom att Kunden först gör en intresseanmälan till Företaget via anmälningsformuläret på Företagets webbplats, via e-post eller via telefon (”Intresseanmälan”). Så snart som möjligt efter att en komplett Intresseanmälan inkommit från Kunden tar Företaget kontakt med Kunden för att stämma av Kundens behov och önskemål och därefter inleds arbetet med att hitta en Studybuddy till Kunden. När Företaget hittat en lämplig kandidat presenterar Företaget Studybuddyn för Kunden tillsammans med information om upplägg för Tjänsterna, gällande priser och Villkor. Om Kunden meddelar Företaget att Kunden tackar JA till presenterad Studybuddy skickar Företaget en skriftlig bekräftelse om detta till Kunden (”Avtalsbekräftelsen”) och därmed anses parterna ha ingått ett bindande avtal (”Avtalet”).

I och med Kundens ingående av Avtalet enligt ovan godkänner Kunden, och förbinder sig att följa, dessa Villkor. Samtidigt bekräftar Kunden att den tagit del av informationen om behandlingen av sina personuppgifter enligt punkt 8 nedan. För att ingå avtal med Företaget eller för att kunna boka och betala en Tjänst hos Företaget måste Kunden vara minst 18 år. I annat fall måste detta ske med stöd av samtycke från förmyndare.

Företaget ger inte någon garanti avseende inom vilken tid Företaget kommer att hitta en passande Studybuddy. Avgörande i matchningen är att kvalitén på Tjänsten blir så god som möjligt och att det, i högsta möjliga mån, blir rätt från början.

Inför det första undervisningstillfället kontaktar Studybuddyn Kunden för avstämning av exakt tid och plats för utförande av Tjänsten.

3. Nöjdhetsgaranti

Är Kunden inte nöjd med sin Studybuddy efter första undervisningstillfället åtar sig Företaget att erbjuda Kunden att byta ut Studybuddyn, alternativt ge Kunden möjlighet att säga upp Avtalet. Kunden ska i detta fall meddela per telefon eller e-post att att denna önskar nyttja sin nöjdhetsgaranti. Om kunden inte är nöjd med detta undervisningstillfälle ska inte företaget fakturera kunden. Om upplägget avslutas av andra skäl än missnöje så faktureras träffen. Om planen fortlöper med ett annat tillfälle, utan återkoppling från kunden räknas detta som att avtalet bekräftas och därmed är bundet enligt avtalet.

När Kunden är nöjd med en Studybuddy är det Företagets ambition att Kunden ska kunna fortsätta med denna Studybuddy så länge som Kunden önskar. Företaget lämnar dock inga garantier i detta avseende. Om tilldelad Studybuddy inte kan fullfölja avtalet så byts denne ut mot en ny Studybuddy enligt önskemålen.

4. Köp och Betalning

Betalning

Veckovisa tjänster (halvårsplan, årsplan) faktureras månadsvis i förskott med 25 dagars förfallotid. Veckovisa tjänster faktureras med samma belopp varje månad, oavsett hur många tillfällen som nyttjas. Undantaget från den genomsnittliga faktureringen är första och sista månaden i det fall undervisning endast sker under delar av månaden.
Fakturering för veckovisa tjänster sker under 11 av årets 12 månader, augusti – juni. Upplägget med genomsnittsfakturering innebär att kunden underfaktureras september – maj, vilket tas igen i juni och augusti.
I det fall kunden har fakturerats för lite, eller utnyttjat mer tid än vad som ingår i tjänsten kommer detta regleras genom en extrafaktura vid avslut.
Klippkort faktureras i anslutning till att Klippkortet köps. Om de inkluderade timmarna överskrids regleras detta genom en extrafaktura till samma timpris.
Faktura går ut via e-post. Om Kunden önskar brevfaktura ska detta anmälas till info@studybuddy.se

Priser

Alla tillämpliga priser och avgifter för Tjänsterna presenteras i Företagets, vid var tid gällande, prislista. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar dock en bekräftad Bokning eller en Tjänst som redan är utförd. Notera även Kunds rätt till frånträde av Avtalet enligt punkt 1 ovan. Priserna för Tjänsterna bekräftas och överenskoms med Kund innan Bokning av Kunds första undervisningstillfälle i samband med ingående av Avtalet. Kund ska betala det pris och de avgifter som framgår av Avtalet. Om inget annat anges sker fakturering månadsvis i efterskott och Kunds betalning ska vara Företaget tillhanda senast på förfallodagen.

Påminnelseavgift och dröjsmålsränta

Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift och debitera dröjsmålsränta enligt lag ifall betalning inte kommit Företaget tillhanda senast vid fakturans förfallodatum.

5. Bokning och Uppehåll

Med bokning avses av Kund godkänt förslag på tid för undervisning (”Bokning”). En Bokning kan göras muntligt eller på annat sätt (t.ex. via e-post eller SMS). En Bokning är bindande och kan endast ändras i enlighet med vad som beskrivs i dessa Villkor.
Företaget förbehåller sig rätten att vid behov ställa in en Bokning. Detta ska i sådant fall meddelas Kund innan Bokningens starttid.

Ombokning

En Bokning kan ombokas av Kunden senast dagen före Bokningen (dock minst 24 timmar innan Bokningen). En Bokning kan ombokas av Studybuddyn sju dagar innan Bokningen. Ombokning sker i första hand direkt mellan kund och Studybuddy och i andra hand via Studybuddys kundtjänst.

Vid sen om/avbokning debiteras den planerade lektionen från kundens abonnemang.

Vid utebliven leverans från Företaget av överenskommen Bokning, t.ex. genom att Studybuddyn blir sjuk, ska i första hand ombokning med samma Studybuddy ske, i andra hand en vikarie ersätta Studybuddyn och i tredje hand kostnad för Bokningen krediteras till kunden.

Ett ombokat tillfälle kan ej nyttjas istället för en annan veckas ordinarie Bokning.

Timbanken

I det fall kunden om/avbokar det planerade passet minst 24 timmar i förväg läggs passet i timbanken. I timbanken kan Kunden spara upp till tre tillfällen (totalt 6h). När timbanken är full kan inga fler tillfällen sparas. Vid sen om/avbokning debiteras tillfället och läggs inte i timbanken. Vid sen om/avbokning utgår även ersättning till Studybuddyn.

Skollov

Tjänsterna gör uppehåll vid de längre skolloven i anslutning till jul (2v) och över sommaren (10v). Undantag kan göras från detta om Kund önskar, förutsatt att detta överenskoms särskilt mellan Kund och Studybuddy.

Veckovisa tjänster innefattar undervisning som vanligt under höst-, sport- och påsklov. Det går dock bra att lägga dessa tillfällen i timbanken och nyttja dessa senare, förutsatt att avbokningen görs i god tid (senast 24h innan).

För Klippkort avtalar Kund och Studybuddy om när tillfällena ska användas. Detta kan ske även under lov under förutsättning att Studybuddyn är tillgänglig. Klippkorten har en begränsad giltighetstid som anges i bekräftelsen.

Reklamation

En Kund som är konsument och vill åberopa att Tjänsterna är felaktiga och inte motsvarar Kundens förväntningar har rätt att göra det inom tre år enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i så fall underrätta Företaget inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande om reklamation ska i första hand skickas till Företagets e-postadress: info@studybuddy.se, möjlighet finns även att vända sig till Företagets postadress: Hornsgatan 172, 117 33 Stockholm.

6. Uppsägning & Ångerrätt

Bundna tjänster kan inte sägas upp innan bindningstidens slut. Efter att bindningstiden är passerad löper tjänsterna på med 4 veckors uppsägningstid.
Uppsägningstiden för de Tjänster som tillhandahålls via tillsvidareabonnemang är fyra veckor, dock tidigast efter fyra veckor. Uppsägning kan ske till Företaget via telefon: 08-409 14 500 eller e-post: info@studybuddy.se.

Klippkort kan utnyttjas av Kund efter behov under giltighetstiden, som kommuniceras i bokningsbekräftelsen. Ej använda timmar återbetalas ej.

Företaget har alltid rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande i händelse av att Kund väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal.
Kund som är konsument har, om detta Avtal ingåtts per distans, 14 dagars ångerrätt i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). För att Kunden ska kunna utnyttja sin ångerrätt måste Kunden kontakta Företaget skriftligen inom 14 dagar från det att Avtalet ingåtts, d.v.s. från det att Kund mottagit Avtalsbekräftelsen från Företaget, och meddela att Kund vill göra ångerrätten gällande. Meddelandet ska skickas till: info@studybuddy.se.

Kund har dock ingen ångerrätt om Kund börjar använda Tjänsterna under ångerfristen. Kund som använder Tjänsten under ångerfristen anses därmed ha samtyckt till att börja använda Tjänsten utan att utnyttja sin ångerrätt.

7. Integritetspolicy och GDPR

Studybuddy hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 inkluderar EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Policyn menar till att beskriva hur personuppgifter insamlas, syftet med insamlingen av personuppgifter samt vilka rättigheter du har gällande vår hantering av dina personuppgifter. Policyn är tillämplig i de fall du använder våra hemsidor, verktyg samt andra tjänster som hanteras av Studybuddy.

Personuppgifter (såsom namn, personnummer, adress- och kontaktuppgifter) som Kunden lämnar inom ramen för sitt kundförhållande med Företaget registreras och behandlas av Företaget i Företagets kundregister och IT-system i enlighet med vad som beskrivs i denna punkt 8. Kunds personuppgifter kommer alltid att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och kommer inte att överlåtas till tredje part. Företaget behandlar Kunds personuppgifter i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet med Kunden, såsom för att administrera Tjänsterna, skicka ut kallelser och för att fakturering ska kunna ske effektivt, samt för att fullgöra sådana övriga skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan förordning. Kunds personuppgifter kan även komma att användas av Företaget för marknadsföringsändamål, statistik, utbildning av Studybuddys samt för att kunna informera befintliga och tidigare Kunder om pågående och kommande tjänster eller kurser. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt dessa Villkor är Studybuddy AB, org. nr. 556761-4606.

Kund som inte önskar att sina personuppgifter används för marknadsföringsändamål kan när som helst meddela Företaget detta via e-post: info@studybuddy.se.

Kund har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag med information om vilka uppgifter som Företaget registrerar om Kunden. Kund kan även när som helst begära rättelse/radering av eventuella personuppgifter om sig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Begäran om registerutdrag eller rättelse/radering skickas via brev till Studybuddy AB, Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm. För mer information om vår integritetspolicy, besök https://studybuddy.se/integritetspolicy.

8. Ansvar & Försäkringar

I förhållande till en Kund som är konsument är Företaget enbart ansvarigt för skada på grund av Företagets oaktsamhet eller av en tredje man för vilken Företaget ansvarar och har ingen skyldighet att ersätta Kund för eventuell skada som Kund lider till följd av att Tjänsterna inte motsvarar Kunds förväntningar eller för Kunds användande av Tjänsterna. Företaget ersätter inte indirekta skador, såvida sådant ansvar inte följer av lag eller gällande rätt.

Företaget innehar en ansvarsförsäkring som täcker olika typer av händelser under tiden Kund använder Företagets Tjänster. Exempel på händelse som kan komma att omfattas av Företagets försäkring är att kunds egendom skadas.

I de flesta fall innehar Kunden en hemförsäkring eller annan typ av försäkring som täcker olika typer av skador. I de fall Kundens försäkring ej täcker den aktuella skadan och Företagets personal kan anses vållande till skadan, kan Företagets ansvarsförsäkring falla ut. Kunden accepterar dock att denna bedömning görs av Företagets försäkringsbolag utifrån tillämpliga försäkringsvillkor.

Företagets personal omfattas av en olycksfallsförsäkring.

9. Force majeure

Händelser utanför någon av parternas kontroll som förhindrar Tjänstens genomförande berättigar vardera part att omboka alternativt helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för övrig part.

10. Övrigt

Företaget äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. Kund har endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter skriftligt godkännande från Företaget.

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsterna och webbplatsen studybuddy.se tillhör Företaget eller eventuell tredje man med vilken Företaget samarbetar. Företaget och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls Kund i anledning av Avtalet och Kunds användande av Tjänsterna, samt till allt övrigt offentliggjort material, varumärken, logotyper, bilder, videos, databaser och dyl. Sådant material som beskrivs i denna punkt får inte användas av Kund utan skriftligt tillstånd från Företaget såvida Kunds användning inte är nödvändig för att Kunden ska kunna använda Tjänsterna enligt dessa Villkor

11. Tvist

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist angående tolkningen och tillämpningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.
Tvist i anledning av detta Avtal kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.